Là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn…